ముగించు
ముఖ్యమంత్రి
గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కె . చంద్రశేఖర్ రావు
జిల్లా పాలనాధికారి
జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్ శ్రీ రాహుల్ రాజ్ పి.ఎస్, ఐఏయస్.