ముగించు
  • *కోవిడ్ -19 జిల్లా సహాయ సంఖ్య: 1800-599-1200

NEW జాతీయ ఓటరు అవగాహన పోటీ- నా ఓటే నా భవిష్యత్తు     Click Here..

  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
ముఖ్యమంత్రి
గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కె . చంద్రశేఖర్ రావు
Asifabad Collector1
జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్ శ్రీ హేమంత్ బోర్కడే, ఐ.ఏ.ఎస్