ముగించు
  • *కోవిడ్ -19 జిల్లా సహాయ సంఖ్య: 1800-599-1200

NEW జాతీయ ఓటరు అవగాహన పోటీ- నా ఓటే నా భవిష్యత్తు     Click Here..

  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
Sri. Anumula-Revanth-Reddy
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ. ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి
ASIFABAD COLLECTOR
జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్ శ్రీ వెంకటేష్ ధోత్రే, ఐ.ఏ.ఎస్