ముగించు

new వెబ్ రేడియో హలో ఓటర్లు  https://eci.gov.in/web-radio/

  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు

సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
ముఖ్యమంత్రి
గౌరవనీయమైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కె . చంద్రశేఖర్ రావు
జిల్లా పాలనాధికారి
జిల్లా కలెక్టర్ & మెజిస్ట్రేట్ శ్రీ రాహుల్ రాజ్ పి.ఎస్, ఐఏయస్.