ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్

Ph N0: 08733-279401

Email: collector-kb@telangana.gov.in

జిల్లా అదనపు కలెక్టర్

Email : jc-kb@telangana.gov.in

డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్

Email: drokumrambheem@gmail.com

అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్

Email: ao-kb-coll@telangana.gov.in

విభాగం-ఎ 

Email: ao-kb-coll@telangana.gov.in

విభాగం- బి 

Email: supdt-b-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం- సి 

Email: supdt-c-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం- డి

Email: supdt-d-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం-ఇ

Email: supdt-e-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం-ఎఫ్

Email: supdt-f-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం-జి

Email: supdt-g-kb-rev-coll@telangana.gov.in

విభాగం- హెచ్ 

Email: supdt-h-kb-rev-coll@telangana.gov.in